Top 38 철골 구조 도면 The 133 Top Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 철골 구조 도면 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.cazzette.com team, along with other related topics such as: 철골 구조 도면 철골구조 도면 기호, 철골구조 명칭, 철골구조 건축물, 철골 부재, 철골용어, 철근 도면 보는 법, 철골구조 바닥, 철골 부재 종류


철골구조 용어정리
철골구조 용어정리


철골구조도면 일반사항 약어 : 네이버 블로그

 • Article author: m.blog.naver.com
 • Reviews from users: 1817 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 철골구조도면 일반사항 약어 : 네이버 블로그 철골구조도면 일반사항 약어 ; COL. 기둥(COLUMN) ; C.B; 기본 볼트(COMMON BOLT) ; CONC. 콘크리트(CONCRETE) ; CONN. CONNECTON ; C.H; 천장고(CEILING … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 철골구조도면 일반사항 약어 : 네이버 블로그 철골구조도면 일반사항 약어 ; COL. 기둥(COLUMN) ; C.B; 기본 볼트(COMMON BOLT) ; CONC. 콘크리트(CONCRETE) ; CONN. CONNECTON ; C.H; 천장고(CEILING …
 • Table of Contents:

카테고리 이동

Architecture Design

이 블로그 
궁굼한 것
 카테고리 글

카테고리

이 블로그 
궁굼한 것
 카테고리 글

철골구조도면 일반사항 약어 : 네이버 블로그
철골구조도면 일반사항 약어 : 네이버 블로그

Read More

최사원 공간일기 SPACE DIARY :: (구조) 구조평면도 작성 – 철골구조의 넘버링, 접합

 • Article author: junshimjunshim.tistory.com
 • Reviews from users: 38493 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 최사원 공간일기 SPACE DIARY :: (구조) 구조평면도 작성 – 철골구조의 넘버링, 접합 구조평면도나 지붕구조평면도를 작성, 수정, 협의해야 할 일이 생겼다. 도면 상의 건축물은 철골구조로 이루어졌다. 따라서 부재의 명칭은 Steel … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 최사원 공간일기 SPACE DIARY :: (구조) 구조평면도 작성 – 철골구조의 넘버링, 접합 구조평면도나 지붕구조평면도를 작성, 수정, 협의해야 할 일이 생겼다. 도면 상의 건축물은 철골구조로 이루어졌다. 따라서 부재의 명칭은 Steel … – 구조평면도나 지붕구조평면도를 작성, 수정, 협의해야 할 일이 생겼다. 도면 상의 건축물은 철골구조로 이루어졌다. 따라서 부재의 명칭은 Steel Column(SC), Steel Girder(SG), Steel Beam(SB) 등이 된다. 거기..
 • Table of Contents:

네비게이션

(구조) 구조평면도 작성 – 철골구조의 넘버링 접합

사이드바

검색

티스토리툴바

최사원 공간일기 SPACE DIARY :: (구조) 구조평면도 작성 - 철골구조의 넘버링, 접합
최사원 공간일기 SPACE DIARY :: (구조) 구조평면도 작성 – 철골구조의 넘버링, 접합

Read More

철골구조도면 일반사항 약어

 • Article author: sinabrodym.tistory.com
 • Reviews from users: 3527 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 철골구조도면 일반사항 약어 철골구조도면 일반사항 약어 ; CL. 간격, 여유(CLEARANCE) ; COL. 기둥(COLUMN) ; C.B; 기본 볼트(COMMON BOLT) ; CONC. 콘크리트(CONCRETE) ; CONN. CONNECTON. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 철골구조도면 일반사항 약어 철골구조도면 일반사항 약어 ; CL. 간격, 여유(CLEARANCE) ; COL. 기둥(COLUMN) ; C.B; 기본 볼트(COMMON BOLT) ; CONC. 콘크리트(CONCRETE) ; CONN. CONNECTON. ANC. 앵커(ANCHOR) ADD. 추가(ADDITIONAL) & 그리고(AND) APP’L 승인(APPROVAL) ARCH. 건축, 건축의(ARCHITECTURAL) @ 단가기호(AT) BM 기준(BENCH MARK) B.C BOLT CIRCLE B.C.D BOLT CIRCLE DIAMETER B.T.B 볼트..한민족이여 깨어나라! 우리의 시대를 맞을 준비를 하자! 통합의 시대가 왔다! 잊어버린 찬란한 역사! 우리의 얼을 찾자!
 • Table of Contents:

철골구조도면 일반사항 약어

티스토리툴바

철골구조도면 일반사항 약어
철골구조도면 일반사항 약어

Read More

Daum 블로그

 • Article author: blog.daum.net
 • Reviews from users: 16455 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Daum 블로그 A-009(주단면도-1).dwg A-010(주단면도-2).dwg A-010(주단면도-3).dwg A-011(계단평면상세도).dwg A-012(계단 단면상세도).dwg S-001 구조일반 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Daum 블로그 A-009(주단면도-1).dwg A-010(주단면도-2).dwg A-010(주단면도-3).dwg A-011(계단평면상세도).dwg A-012(계단 단면상세도).dwg S-001 구조일반 …
 • Table of Contents:
Daum 블로그
Daum 블로그

Read More

구조 도면 약어 정리표

 • Article author: next-rebar.tistory.com
 • Reviews from users: 9301 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 구조 도면 약어 정리표 Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 구조 도면 약어 정리표 Updating 철근의 도면표기와 관련된 약어를 정리해 보았습니다. 참고하시기 바랍니다. ▶ 구조도면에서 철근을 표기하는 방법 철근지식저장소 블로그 내용을 동영상으로 보실 수 있습니다. ▶ 배근의 기본 ▶ 부재별 배..
 • Table of Contents:
See also  Top 30 자기 여자 현상 All Answers

고정 헤더 영역

메뉴 레이어

검색 레이어

상세 컨텐츠

추가 정보

페이징

티스토리툴바

구조 도면 약어 정리표
구조 도면 약어 정리표

Read More

Thiết kế nhà thép tiền chế, kết cấu thép – ATAD Corporation

 • Article author: atad.vn
 • Reviews from users: 6436 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Thiết kế nhà thép tiền chế, kết cấu thép – ATAD Corporation 기술 설계 : 모든 건축 도면 및 철골 구조 도면은 사용, 환경, 미술의 요구 사항에 의한 하중, 지지력 가능성에 대한 안전성을 보장하기 위해 평가됩니다. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Thiết kế nhà thép tiền chế, kết cấu thép – ATAD Corporation 기술 설계 : 모든 건축 도면 및 철골 구조 도면은 사용, 환경, 미술의 요구 사항에 의한 하중, 지지력 가능성에 대한 안전성을 보장하기 위해 평가됩니다. Điểm nổi trội của ATAD là các dự án với những giải pháp thiết kế tối ưu đến từ đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên nghiệp, có trình độ.
 • Table of Contents:
Thiết kế nhà thép tiền chế, kết cấu thép - ATAD Corporation
Thiết kế nhà thép tiền chế, kết cấu thép – ATAD Corporation

Read More

KR20120114459A – ì² ê·¼ 콘크리트 골조 공사 자재 수량 산출을 위한 도면 파일 분석 방법
– Google Patents

 • Article author: patents.google.com
 • Reviews from users: 588 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about KR20120114459A – ì² ê·¼ 콘크리트 골조 공사 자재 수량 산출을 위한 도면 파일 분석 방법
  – Google Patents 여기서, 철근 콘크리트 및 철골 건물 공사 등에 필요한 구조물은 단면적, 배근 방법 등에 따라 종류가 매우 다양하고, 공사의 종류에 따라 도면 작성 방법이 다양하며, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for KR20120114459A – ì² ê·¼ 콘크리트 골조 공사 자재 수량 산출을 위한 도면 파일 분석 방법
  – Google Patents 여기서, 철근 콘크리트 및 철골 건물 공사 등에 필요한 구조물은 단면적, 배근 방법 등에 따라 종류가 매우 다양하고, 공사의 종류에 따라 도면 작성 방법이 다양하며, …
  본 발명은 별도의 도면 데이터베이스를 구축하지 않고도, 도면 파일의 형식에 관계없이 입력되는 도면 파일에 표기된 점,선,면 및 텍스트와 같은 기호를 자동으로 분석하여 구조물과 철근의 종류를 자동으로 추출하고, 해당 구조물과 철근의 치수 정보를 자동으로 산출하며, 산출된 치수 정보를 기초로 공사에 필요한 철근의 총 길이 및 콘크리트와 거푸집의 총 물량을 자동으로 산출할 수 있도록 하는 철근 콘크리트 골조 공사 자재 수량 산출을 위한 도면 파일 분석 방법에 관한 것이다.
  이를 위한 본 발명의 철근 콘크리트 골조 공사 자재 수량 산출을 위한 도면 파일 분석 방법은 하나 이상의 설계 도면 파일을 입력받는 단계와, 입력된 설계 도면 내의 텍스트를 분석하여 구조물 도면과 일람표 도면을 구별 인식하는 단계와, 일람표 도면의 텍스트를 분석하여 구조물의 종류, 구조물의 면적 또는 구조물의 두께, 각 철근 종류와 간격 정보를 포함하는 각 구조물별 목록표를 생성하는 단계와, 구조물 도면 내의 텍스트를 분석하여 구조물의 개수를 치수별로 산출하는 단계와, 각 단위 구조물에 대하여 일람표 도면 내의 점과 선을 분석하여 개별 단위 구조물의 단위 면적당 철근 종류 및 길이별 개수를 산출하는 단계와, 각 단위 구조물에 대하여 상기 각 구조물별 목록표의 철근 종류와 간격 정보를 단위 구조물의 치수에 대응시켜 단위 구조물의 전체에 대한 종류 및 길이별 철근의 총 개수를 산출하는 단계와, 각 단위 구조물에 대하여 산출된 종류 및 길이별 철근 총 개수를 합산하여 종류별 철근의 총 길이를 산출하는 단계 및 구조물별 목록표 상의 각 구조물 면적 또는 두께, 구조물별 치수를 이용하여 각 구조물의 부피와 둘레 면적을 산출하고, 각 구조물의 부피와 면적을 구조물의 개수만큼 합산하여 콘크리트 물량과 거푸집 물량을 산출한다.

 • Table of Contents:

Info

Links

Images

Classifications

Abstract

Description

Claims (10)

Priority Applications (1)

Applications Claiming Priority (1)

Publications (2)

ID=47283565

Family Applications (1)

Country Status (1)

Cited By (2)

Family Cites Families (2)

Cited By (2)

Also Published As

Similar Documents

Legal Events

KR20120114459A - 철근 콘크리트 골조 공사 자재 수량 산출을 위한 도면 파일 분석 방법 
    - Google Patents
KR20120114459A – ì² ê·¼ 콘크리트 골조 공사 자재 수량 산출을 위한 도면 파일 분석 방법
– Google Patents

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.cazzette.com/blog.

최사원 공간일기 SPACE DIARY :: (구조) 구조평면도 작성

반응형

구조평면도나 지붕구조평면도를 작성, 수정, 협의해야 할 일이 생겼다.

도면 상의 건축물은 철골구조로 이루어졌다.

따라서 부재의 명칭은 Steel Column(SC), Steel Girder(SG), Steel Beam(SB) 등이 된다.

거기에 현재 작업하고 있는 동이 4동 이니까, 부재의 명칭은 자연스럽게

SG41 (4동에 있는 1번째 유형의 철골기둥) 식이다.

접합의 유형은 크게 2가지 (모멘트접합-강접, 전단접합-핀접) 이다.

쉽게 정리하면, 기둥과 거더(보)가 만나는 부분은 모멘트, 거더와 보가 만나는 부분은 전단접합처리해주면 된다.

어디까지나 일반적인 부분이니 구조사무소와 협의, 검토하며 진행하자.

해당 도면에 있는 부재(MEMBER)들에 대한 스펙이 MEMBER LIST에 명시

모멘트접합 (강접), 전단접합(핀접)의 차이점과 철골구조

전단접합 (Shear Connection, Simple Connection, Pin Connection, Hinge Connection)은 H형강의 웨브(Web)만 볼트등으로 체결시키고 플랜지(Flange)는 연결시키지 않으므로써 보의 회전을 허용한 접합형태이고,

모멘트접합 (Moment Connection, Rigid Connection)은 H형강의 웨브(Web) 뿐만 아니라 플랜지(Flange)도 볼트 및 용접으로 강하게 연결시켜 보의 회전을 구속시킨 접합형식입니다.

시공성 및 접합물량을 살펴보면 단순접합이 모멘트접합에 비하여 웨브의 접합만 함으로써 시공이 간편하고, 접합물량이 경제적이기 때문에 선호되고 있습니다. 그래서 거더(Girder, 큰보)와 거더(Girder, 큰보)를 연결하는 빔(Beam, 작은보)의 경우 일반적으로 전단접합(핀접합)으로 설계되는 것이 일반적입니다. 더구나, 빔(Beam, 작은보)은 H형강 위의 콘크리트 슬래브를 스터드볼트 등으로 연결하면 강성이 크고 효율적인 합성보로 이용할 수 있는 장점이 있습니다.

그리고 기둥과 기둥사이를 연결하는 거더(Girder, 큰보)의 경우는 연직하중 뿐만 아니라 지진이나 바람의 횡하중에 저항하도록 설계되어야 할 경우가 있습니다. ( 물론 브레이싱 등을 설치함으로써 별도의 횡력저항시스템을 구축할 수도 있습니다. ) 이때에는 접합부가 회전에 대하여 구속되어야만 라멘구조로서 횡력에 효율적으로 저항할 수 있으므로 거더(Girder, 큰보)를 기둥에 모멘트접합하는 것이 일반적입니다.

따라서 일반적인 철골건물의 경우, 별도의 횡력저항시스템이 계획되어있지 않다면 거더(Girder, 큰보)는 기둥에 모멘트접합을 하고, 빔(Beam, 작은보)은 거더에 전단접합하는 경우가 가장 많습니다.

구조평면도 예시 – 기둥(MEMBER)의 위치/ 부재정보, 기둥 간 치수, 지붕선, 축열 등이 표현된다. 지붕구조평면도 예시 – 보의 위치, 길이, 접합종류(모멘트or전단) , 보의 부재정보, 기둥의 위치와 정보, 축열 등이 표현된다. 구조부재간의 관계는 단면도에서 또한 학인될 수 있다.

반응형

구조 도면 약어 정리표

반응형

철근의 도면표기와 관련된 약어를 정리해 보았습니다. 참고하시기 바랍니다.

▶ 구조도면에서 철근을 표기하는 방법

철근지식저장소 블로그 내용을 동영상으로 보실 수 있습니다.

▶ 배근의 기본

▶ 부재별 배근

약어 풀이 원문 @ 간격 AT THE PITCH OF ABT 약 ABOUT ABUT 받침대 ABUTMENT ADD 보강근 ADDITIONAL BAR ADJ 인접 ADJACENT ALT 번갈아 ALTERNATE APPROX 대강 APPROXIMATE B/BM 작은보 BEAM BDL 다발 BUNDLE BNT 굽힘 BENT BOF 기초하부 BOTTOM OF FOUNDATION(FOOTING) B/BOT (하부, 아래) 또는 (슬래브 또는 기초의 하부근) BOTTOM BSMT 지하실 BASEMENT BT 버트레스 기둥 BUTTRESS BW 내력벽 BEARING WALL CANT 캔틸레버 CANTILEVER CB 캔틸레버 작은보 CANTILEVER BEAM 집수구 CATCH BASIN 모서리 철근 CONER BAR CC 중심간 CENTER TO CENTER CG 캔틸레버 큰보 CANTILEVER GIRDER CHK 검토 CHECK CJ 시공줄눈 CONSTRUCTION JOINT CJ/CJT 조절줄눈 CONTROL JOINT CL 중심선 CENTER LINE CL/CLR 정미치수 CLEAR CMU 콘크리트블록 CONCRETE MASONRY UNIT C/COL 기둥 COLUMN CONC 콘크리트 CONCRETE CONT 연속 CONTINUOUS CONTR JT 수축줄눈 CONTRACTION JOINT COR 모서리 CONER CS 캔틸레버 슬래브 CANTILEVER SLAB CTRD 중심에 있는 CENTERED CY 입방야드 CUBIC YARD D/d 깊이/유효깊이 DEPTH/EFFECTIVE DEPTH db 이형철근의 공칭지름 DIAMETER OF REBAR DBL 이중의 DOUBLE DET 상세 DETAIL DETER 철근상세도 작성자 DETAILER DIAF 격막 DIAPHRAM DIAG 대각의 DIAGONAL DIR 방향 DIRECTION DIST 거리 DISTANCE DWG 제도/ 도면 DRAWING DWL 다우얼 DOWEL E/ EC/ EPOX 에폭시 도막 EPOXY-COATED EA 개(개수) EACH EE 양단부 EACH END EF 양쪽 면 EACH FACE EJ 신축줄눈 EXPANSION JOINT EL 해발고, 표고 EARTH LEVEL/ELEVATION EQ 균등 EQUAL EQIV 동등한 EQUIVALENT EW 양쪽 방향 EACH WAY EJ/ EXP JT 신축 줄눈 EXPANSION JOINT EXIST 기존의 EXISTING EXT 외측 배근 EXTERIOR F/ FDN/ FNDN 기초 FOUNDATION(FOOTING) fck 콘크리트 설계기준강도 fcu(t) 재령 t일의 콘크리트 압축강도 fe 지반의 설계 허용지내력 FF 먼 쪽 면 FAR FACE FIN 마감 FINISH FS 먼쪽 FAR SIDE fp 파일 한 개당 설계 허용지지력 FTG 기초판 FOOTING fy 철근의 설계기준 항복강도 FG 지중보 FOOTING GIRDER FL 바닥 레벨 FLOOR LEVEL G 큰보 GIRDER GALV 아연도금한 GALVANIZED GC 원수급자 GENERAL CONTRACTOR GL 지표면 GROUND LEVEL GR 등급 GRADE H/ HT 높이 HEIGHT H/ HOR/ HORIZ/ HZ 수평 HORIZONTAL H/ HB 벽체 수평근 HORIZONTAL REBAR HK 갈고리 HOOK HP 상위점 HIGH POINT ID 안지름 INSIDE DIAMETER IF 내부면 INSIDE FACE INCL 포함 INCLUDE INS 내부 INSIDE INT 내측 배근 INTERIOR JST 장선 JOIST JT 접합부 JOINT L/ LGTH 길이/ 스팬(지지점 중심간 거리) LENGTH LIN 길이당 LINEAR LOC 위치 LOCATION LONGIT 종방향 LONGITUDINAL LP 하위점 LOW POINT LT 왼쪽 LEFT LW 긴 방향 LONG WAY MAX 최대 MAXIMUM MH 맨홀 MANHOLE MID 중앙부 배근 MIDDLE MIN 최소 MINIMUM MK 표시 MARK MISC 기타, 잡상세 MISCELLANEOUS Ln 순스팬 NET LENGTH N/A 해당사항 없음 NOT APPLICABLE NF 가까운 면 NEAR FACE NIC 맞닿지 않게 NOT IN CONTACT NOM 공칭 NOMINAL NS 가까운 쪽 NEAR SIDE NTS/ NONE 축척 없음 NOT TO SCALE OC 중심에서 ON CENTER OD 바깥지름 OUTSIDE DIAMETER OF 외부면 OUTSIDE FACE OPNG 개구부 OPENING OPP 반대쪾 OPPOSITE PC 프리캐스트 콘크리트 PRECAST CONCRETE PCS 개 PIECES PI 교차점 POINT OF INTERACTION PR 쌍 PAIR PT 점 POINT R 반지름 RADIUS RC 철근콘크리트 REINFORCED CONCRETE RD 원형 ROUND REBAR 이형철근 DEFORMED REINFORCING BAR REG 등록 REGISTER REQ 요구 REQUEST RW/RET WALL 옹벽 RETAINING WALL REV 수정 REVISION RM 방 ROOM RT 오른쪽 RIGHT S 슬래브 SLAB 남쪽 SOUTH SD 배수구 STROM DRAIN SECT 단면 SECTION SOG 지면슬래브 SLAB ON GROUND SL 구조바닥 높이 SLAB LEVEL SP 나선철근 SPRIAL SPCG 간격 SPACING SPCR 스페이서 SPACER SRC 철골철근콘크리트 STEEL REINFORCED CONCRETE SS 계단 슬래브 STAIR SLAB STA 위치 STATION STD 표준 STANDARD STIR 스터럽 STIRRUP STL 강재 STEEL STR 직선 STRAIGHT SW 짧은 방향 SHORT WAY SYM 대칭의 SYMMETRIC T 상부의 TOP T&B 슬래브 또는 기초의 상하부근 TOP AND BOTTOM TBL 목록 TABLE TF/ TOF 기초판 상부 TOP OF FOOTING THK 두께 THICKNESS TOC 콘크리트 상단부 TOP OF CONCRETE TOM 조적벽 상부 TOP OF MASONRY TOP (상부, 위) 또는 슬래브 또는 기초의 상부근 TOP TOS 강재 상단부 TOP OF STEEL TOW/ TW 벽체 상부 TOP OF WALL TRANSV 횡방향 TRANSVERSE TYP 표본 TYPICAL UNO/ UON 다르게 언급한 것이 없다면 UNLESS OTHERWISE NOTED V/ VERT/ VT 수직의/ 벽체 수직근 VERTICAL REBAR VAR 변화 치수 VARIABLE/VARIES W 벽 WALL 폭 WIDTH W/ 해당 부재와 같이 사용하는 재료가 있을 경우 ITH W/O 해당 부재와 같이 사용하는 재료가 없을 경우 WITHOUT WF 줄기초 WALL FOUNDATION(FOOTING) WT 무게 WEIGHT WWF 용접철망 WELDED WIRE FABRIC

▶ [분류 전체보기] – 철근 지식 저장소 목차

반응형

Thiết kế nhà thép tiền chế, kết cấu thép

설계

ATAD의 뛰어난 장점은 학사 학위 이상 소지하고 숙련되고 전문된 디자이너의 최고의 설계 솔루션으로 설계되었습니다.

ATAD는 고객에게 설계 품질, 기상 및 환경의 극한 조건에 대한 적합성에 대해 만족감과 절대 안도감을 제공 드립니다.

엔지니어는 다음 단계를 통해 설계를 구현합니다:

– 기술 설계 : 모든 건축 도면 및 철골 구조 도면은 사용, 환경, 미술의 요구 사항에 의한 하중, 지지력 가능성에 대한 안전성을 보장하기 위해 평가됩니다.

– 제조 설계 : 구성 요소, 크기, 수량, 기술 요구 사항, 3D 형상에 대해 완전하고 정확하며 정밀하게 합니다.

– 조립 설계 : 구성 요소, 요구 사항에 대한 배치 도면 및 조립 단계 도면에 대한 설명합니다.

모든 프로젝트는 최신 미국 및 유럽 표준에 따라 설계되고 제조됩니다:

+ AISC 360-16 : 2016 Specification for Structural Steel Buildings

: 2016 Specification for Structural

+ AWS D1.1/D1.1M : 2015 (2nd Printing) Structural Welding Code-Steel

: 2015 (2nd Printing) Structural Welding Code-Steel

+ IBC 2015 : 2015 International Building Code

: 2015 International Building Code

+ AISI S100-16 : North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members

: North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members

+ ASCE 7-16 : Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

: Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

+ MBMA 2012 : 2012 Metal Building Systems Manual

: 2012 Metal Building Systems Manual

+ Eurocode 0 : Basis of Structural Design

: Basis of Structural Design

+ Eurocode 1 : Actions on Structures

: Actions on Structures

+ Eurocode 3 : Design of Steel Structures

: Design of

+ Eurocode 4: Design of Composite Steel and Concrete structures

전체 프로세스는 전문화된 소프트웨어로 설계되고 세부별로 그룹 테스트를 하게 되었습니다.

ATAD는 SAP, STAADPRO, ETABS (2013), CFS, TEKLA, AUTOCAD, AUTOCLIP 등등 같이 최신 고급 소프트웨어를 사용합니다.

So you have finished reading the 철골 구조 도면 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 철골구조 도면 기호, 철골구조 명칭, 철골구조 건축물, 철골 부재, 철골용어, 철근 도면 보는 법, 철골구조 바닥, 철골 부재 종류

See also  Top 5 블랙 미러 화이트 베어 The 36 Top Answers

Leave a Comment