Top 17 커런트 워 다시 보기 Top Answer Update

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 커런트 워 다시 보기 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the toplist.cazzette.com team, along with other related topics such as: 커런트 워 다시 보기


에디슨의 부끄러운 민낯, 전구 발명조차 거짓이었던 사기꾼 쇼맨의 영화: 커런트 워 리뷰
에디슨의 부끄러운 민낯, 전구 발명조차 거짓이었던 사기꾼 쇼맨의 영화: 커런트 워 리뷰


Trận chiến ánh sáng | Netflix

 • Article author: www.netflix.com
 • Reviews from users: 17674 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Trận chiến ánh sáng | Netflix 커런트 워. 2017 | 12+ | 1시간 43분 | 드라마 장르. 희대의 라이벌 토머스 에디슨과 니콜라 테슬라. 그들이 각자의 파트너와 손을 잡고 전류 전쟁에 돌입한다. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Trận chiến ánh sáng | Netflix 커런트 워. 2017 | 12+ | 1시간 43분 | 드라마 장르. 희대의 라이벌 토머스 에디슨과 니콜라 테슬라. 그들이 각자의 파트너와 손을 잡고 전류 전쟁에 돌입한다. xem phim, phim trực tuyến, xem TV, TV trực tuyến, chương trình truyền hình trực tuyến, xem chương trình truyền hình, phim phát trực tuyến, TV phát trực tuyến, phát trực tuyến tức thì, xem trực tuyến, phim, xem phim Việt Nam, xem TV trực tuyến, không cần tải xuống, phim trọn bộCác đối thủ Thomas Edison và George Westinghouse tham gia một cuộc đua điên cuồng để xác định xem hệ thống điện của ai sẽ cung cấp năng lượng cho thế giới hiện đại. Xem trailer và tìm hiểu thêm.
 • Table of Contents:

Tìm hiểu thêm

Nội dung tương tự

Sắp ra mắt

Trận chiến ánh sáng | Netflix
Trận chiến ánh sáng | Netflix

Read More

커런트 워 (The Current War, 드라마, 2019) 영화 다시보기

 • Article author: f02.darwinsky.com
 • Reviews from users: 48254 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 커런트 워 (The Current War, 드라마, 2019) 영화 다시보기 커런트 워 (The Current War, 드라마, 2019) 영화 다시보기. ※ If movie does not appear, please refresh (F5) or reconnect. ※ … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 커런트 워 (The Current War, 드라마, 2019) 영화 다시보기 커런트 워 (The Current War, 드라마, 2019) 영화 다시보기. ※ If movie does not appear, please refresh (F5) or reconnect. ※ … 바로열기게시판, 일반영화관리, 영화 다시보기 :: TV 다시보기커런트 워 (The Current War, 드라마, 2019) 영화 다시보기
 • Table of Contents:
커런트 워 (The Current War, 드라마, 2019) 영화 다시보기
커런트 워 (The Current War, 드라마, 2019) 영화 다시보기

Read More

커런트 워 | 다음영화

 • Article author: movie.daum.net
 • Reviews from users: 34529 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 커런트 워 | 다음영화 세기의 발명인가? 희대의 전쟁인가?쇼맨십의 천재 ‘에디슨’과 상상력의 천재 ‘테슬라’ 그리고 협상의 천재 ‘인설’과 비즈니스의 천재 ‘웨스팅하우스’ … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 커런트 워 | 다음영화 세기의 발명인가? 희대의 전쟁인가?쇼맨십의 천재 ‘에디슨’과 상상력의 천재 ‘테슬라’ 그리고 협상의 천재 ‘인설’과 비즈니스의 천재 ‘웨스팅하우스’ …
 • Table of Contents:

영화 메인메뉴

검색

영화 상세 본문

바로가기

서비스 이용정보

커런트 워 | 다음영화
커런트 워 | 다음영화

Read More

커런트 워 | 왓챠

 • Article author: watcha.com
 • Reviews from users: 28056 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 커런트 워 | 왓챠 탁월한 비즈니스 감각과 좌중을 압도하는 쇼맨십의 소유자인 발명가 에디슨. 전류 전쟁의 판도를 바꾸기 위해 에디슨과 인설, 그리고 테슬라와 웨스팅하우스가 펼치는 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 커런트 워 | 왓챠 탁월한 비즈니스 감각과 좌중을 압도하는 쇼맨십의 소유자인 발명가 에디슨. 전류 전쟁의 판도를 바꾸기 위해 에디슨과 인설, 그리고 테슬라와 웨스팅하우스가 펼치는 … 전기 · 인물 · 1시간 43분커런트 워, 커런트 워 보기, 커런트 워 감상하기, 커런트 워 보는곳, 영화, 드라마, 다큐멘터리, 애니메이션, 영화 보기, 드라마 보기, 애니메이션 보기, 영화 스트리밍, 드라마 스트리밍, 다큐멘터리 스트리밍, 애니메이션 스트리밍
 • Table of Contents:
커런트 워 | 왓챠
커런트 워 | 왓챠

Read More

커런트 워 다시보기 | 결말 · 평점 · 예고편 · 등장인물 · 출연진 정보 | 액션 영화 추천 – 티비구루

 • Article author: tvi.guru
 • Reviews from users: 4294 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 커런트 워 다시보기 | 결말 · 평점 · 예고편 · 등장인물 · 출연진 정보 | 액션 영화 추천 – 티비구루 줄거리 세기의 발명인가? 희대의 전쟁인가? 쇼맨십의 천재 ‘에디슨’과 상상력의 .. 다시보기 출연. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 커런트 워 다시보기 | 결말 · 평점 · 예고편 · 등장인물 · 출연진 정보 | 액션 영화 추천 – 티비구루 줄거리 세기의 발명인가? 희대의 전쟁인가? 쇼맨십의 천재 ‘에디슨’과 상상력의 .. 다시보기 출연. 커런트 워 예고편 세기의 발명인가? 희대의 전쟁인가?쇼맨십의 천재 ‘에디슨’과 상상력의 천재 ‘테슬라’그리고 협상의 천재 ‘인설’과 비즈니스의 천재 ‘웨스팅하우스’까지.4 명의 천재 3 번의 격돌2개의 전류 1명만이 역사가 된다!티비구루,티비다시보기,드라마다시보기,영화다시보기,예능다시보기,티비편성표,재방송,커런트,워커런트,워,예고편,&,038;nbsp;세기의,발명인가?,희대의,전쟁인가?쇼맨십의,천재,‘에디슨’과,상상력의,‘테슬라’그리고,협상의,‘인설’과,비즈니스의,‘웨스팅하
 • Table of Contents:
커런트 워 다시보기 | 결말 · 평점 · 예고편 · 등장인물 · 출연진 정보 | 액션 영화 추천 - 티비구루
커런트 워 다시보기 | 결말 · 평점 · 예고편 · 등장인물 · 출연진 정보 | 액션 영화 추천 – 티비구루

Read More

See also  Top 11 고구마 라떼 만들기 66 Most Correct Answers

moibara – 커런트 워 (The Current War, 드라마, 2019) 영화 다시보기

 • Article author: moibara.com
 • Reviews from users: 31825 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about moibara – 커런트 워 (The Current War, 드라마, 2019) 영화 다시보기 확대하기 커런트 워 (2017)The Current War평점7.5/10 드라마 미국 2019.08.22 개봉 108분, 12세이상관람가 (감독) 알폰소 고메즈-레종 (주연. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for moibara – 커런트 워 (The Current War, 드라마, 2019) 영화 다시보기 확대하기 커런트 워 (2017)The Current War평점7.5/10 드라마 미국 2019.08.22 개봉 108분, 12세이상관람가 (감독) 알폰소 고메즈-레종 (주연. 외국영화,커런트 워 (The Current War, 드라마, 2019) 영화 다시보기확대하기

  커런트 워 (2017)The Current War평점7.5/10

  드라마
  미국
  2019.08.22 개봉
  108분, 12세이상관람가
  (감독) 알폰소 고메즈-레종
  (주연

 • Table of Contents:
moibara - 커런트 워 (The Current War, 드라마, 2019) 영화 다시보기
moibara – 커런트 워 (The Current War, 드라마, 2019) 영화 다시보기

Read More

커런트 워(The Current War) | 천재들의 치열한 전류전쟁

 • Article author: onion02.tistory.com
 • Reviews from users: 16069 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 커런트 워(The Current War) | 천재들의 치열한 전류전쟁 놓친 영화 넷플릭스로 다시보기, 2019년 8월 22일에 개봉한 커런트 워다. 천재 캐릭터하면 딱 떠오르는 인물인 베네딕트 컴버배치가 발명왕 에디슨으로 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 커런트 워(The Current War) | 천재들의 치열한 전류전쟁 놓친 영화 넷플릭스로 다시보기, 2019년 8월 22일에 개봉한 커런트 워다. 천재 캐릭터하면 딱 떠오르는 인물인 베네딕트 컴버배치가 발명왕 에디슨으로 … 커런트 워(The Current War) | 천재들의 치열한 전류전쟁 놓친 영화 넷플릭스로 다시보기, 2019년 8월 22일에 개봉한 커런트 워다. 천재 캐릭터하면 딱 떠오르는 인물인 베네딕트 컴버배치가 발명왕 에디..
 • Table of Contents:

커런트 워(The Current War)  천재들의 치열한 전류전쟁

댓글

이 글 공유하기

다른 글

케빈에 대하여 VS 시애틀의 잠 못 이루는 밤 사이코 패스 아들 VS 중매쟁이 아들

내니 맥피 우리 유모는 마법사 & 진주 귀걸이를 한 소녀 콜린 퍼스에 흠뻑 빠지다

원더우먼 1984(Wonder Woman 1984) DC 히어로 중 가장 매력적

국제수사 예상치 못한 곳에서 터지는 웃음

티스토리툴바

커런트 워(The Current War) | 천재들의 치열한 전류전쟁
커런트 워(The Current War) | 천재들의 치열한 전류전쟁

Read More

에디슨의 커런트워 다시 보기

 • Article author: brunch.co.kr
 • Reviews from users: 11120 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 에디슨의 커런트워 다시 보기 에디슨, 테슬라, 웨스팅하우스의 비지니스 스토리 해설 | 영화 커런트 워(Current War)가 국내에도 상영된 사실은 다 알고계실 것이고요. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 에디슨의 커런트워 다시 보기 에디슨, 테슬라, 웨스팅하우스의 비지니스 스토리 해설 | 영화 커런트 워(Current War)가 국내에도 상영된 사실은 다 알고계실 것이고요. 에디슨, 테슬라, 웨스팅하우스의 비지니스 스토리 해설 | 영화 커런트 워(Current War)가 국내에도 상영된 사실은 다 알고계실 것이고요. 17만명 정도가 박스 오피스에서 티켓을 끊고 보았다니 하니 흥행이라고 보기는 어렵습니다. 배우들은 화려했습니다. 마블 시리즈에서 나온 배우들이 다수 나왔습니다. 이 영화는 에디슨의 추악한 면을 보여주었지만 자세히 보면 에디슨의 애틋한 부분도 군데 군데 녹아나 있습니다.
 • Table of Contents:
에디슨의 커런트워 다시 보기
에디슨의 커런트워 다시 보기

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.cazzette.com/blog/.

Trận chiến ánh sáng

Sắp ra mắt

Roald Dahl: Nhạc kịch Matilda

Có suy nghĩ nhạy bén và trí tưởng tượng sống động, một cô bé phi thường can đảm thay đổi câu chuyện của mình – rồi có được những kết quả kỳ diệu.

Làng lão niên

Trở về nhà cùng hai người con để dự đám cưới của em gái, người phụ nữ nọ bỗng phải bảo vệ mạng sống của họ trước những người già trong một cuộc tàn sát.

Tôi ghét Giáng sinh

Dựa trên loạt phim Na Uy, phiên bản chuyển thể của Ý này xoay quanh một phụ nữ nói dối bố mẹ rằng mình có bạn trai – rồi phải chật vật tìm được một anh trước Giáng sinh.

Ôi mấy người này

Một cặp đôi mới và gia đình họ đối mặt với tình yêu thời hiện đại giữa những xung đột về văn hóa, kỳ vọng của xã hội và khoảng cách thế hệ trong bộ phim hài của Kenya Barris.

Chỗ em hay chỗ anh?

Debbie là bà mẹ Los Angeles toàn thời gian. Peter thỏa sức vẫy vùng ở Thành phố New York. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi đôi bạn thân này đổi nhà và cuộc sống trong một tuần.

Kẻ sát nhân lãng mạn

Có cuộc sống độc thân tuyệt vời, Anzu chẳng màng đến tình yêu. Thế rồi một phù thủy mai mối tí hon bỗng biến cuộc sống của cô thành bộ phim hài lãng mạn khuôn sáo.

Giá như em biết

Mười năm sống trong cuộc hôn nhân đáng thất vọng, Emma vất vả chịu đựng – cho đến khi cô nhận được một cơ hội khó tin: sống lại mười năm trước một lần nữa.

The Mole: Ai là nội gián

Trong bản làm lại chương trình kinh điển đình đám này, mười hai người chơi hoàn thành các thử thách trong khi cố nhận dạng một kẻ trong số họ đang phá hoại các nhiệm vụ.

커런트 워(The Current War) | 천재들의 치열한 전류전쟁

반응형

728×170

커런트 워(The Current War) | 천재들의 치열한 전류전쟁

놓친 영화 넷플릭스로 다시보기, 2019년 8월 22일에 개봉한 커런트 워다. 천재 캐릭터하면 딱 떠오르는 인물인 베네딕트 컴버배치가 발명왕 에디슨으로 나온다. 하나의 캐릭터를 너무 오래하면 안좋다고 하지만, 천재는 괜찮지 않을까 싶다. 셜록의 영향이 크겠지만, 천재하면 그가 가장 먼저 떠오르니 배역을 아니 줄 수도 없겠다.

19세기 가장 센세이셔널할 역사적 사건으로 손꼽히는 전류전쟁은 전 세계 전기 공급의 표준을 확립하기 위해 에디슨 제너럴 일렉트릭 컴퍼니와 웨스팅하우스 일렉트릭 컴퍼니 사이에 벌어진 치열한 대결이다. 여기에 등장하는 4명의 천재는 쇼맨십의 천재 에디슨, 비즈니스의 천재 웨스팅하우스, 협상의 천재의 인설, 상상력의 천재 테슬라이다. 에디슨에 대해서는 사전지식이 많지만, 나머지 3명은 그닥 아는 바가 없다. 특히 테슬라는 사람이 아니라 전기자동차 브랜드인 줄 알았다. 관심이 없는 분야였기에, 무지함을 어쩔 수 없다.

에디슨(베네딕트 컴버배치) / 테슬라(니콜라스 홀트)

1880년 세상은 등불을 사용했고 기계는 손이나 발, 증기로 움직이던 시절, 전기를 만들 생각을 하다니 에디슨은 정말 천재가 맞다. 19세기 후반 에디슨이라는 천재가 있다는 것도 참 대단한데, 동시대를 함께 한 또다른 천재가 있다. 그들에게는 불행일지 모르지만 우리(후손)에게는 축복이다. 같은 꿈을 꾸고 있는 2명의 천재는 직류와 교류라는 방식의 전류를 만들어 냈다.

여기서 잠깐, 직류가 뭐고? 교류는 뭘까? 이런 영화 대사가 나온다.

“에디슨의 전기는 2km 이상 못가요. 직류 전동기와 전선을 엄청나게 깔아야 해요. 발전기를 그렇게 깔아대면 전국이 체스판 처럼 되겠죠. 하지만 교류 발전기는 한대로 전압을 올려서 멀리까지 보낼 수 있어요. 전선주에 전선만 달면 되죠. 훨씬 효율적이고 75% 저렴해요.”

19세기와 달리, 현재는 교류와 직류 다 사용하고 있다. 발전소에서 가정집으로 전기를 보낼때는 교류 방식을 사용하고, 전자기기에 전기를 연결할때는 직류 방식을 사용한다. 지금과 달리 그때는 둘 중의 하나만 골라야 했던 시기였다. 직류가 옳다고 주장한 이는 에디슨과 인슬, 교류가 옳다고 주장한 이는 웨스팅하우스와 테슬라다.

인슬(톰 홀랜드) / 웨스팅하우스(마이클 섀넌)

영화 포스터를 보면 에디슨 VS 테슬라로 라이벌 구도를 다루고 있는데, 영화에서는 테슬라가 아니라 에디슨 VS 웨스팅하우스처럼 느껴진다. 테슬라(니콜라스 홀트)가 최초로 교류 전동기를 만들어 웨스팅하우스와 한팀이 되긴 하지만, 전류전쟁에서 그는 후반부에 등장한다. 전류전쟁의 시작은 돈은 없지만 특허 보유자인 에디슨과 돈만 많고 기술은 하나도 없는 웨스팅하우스(마이클 섀넌), 둘이 격돌을 한다.

영화 소개에서 톰 홀랜드가 연기한 인설은 협상의 천재라고 하던데, 여기에는 공감이 잘 안된다. 하긴 고집불통 에디슨을 잘 다루는 모습을 보면 그럴 수 있을 거 같기도 하다.

영화 커런트 워의 핵심은 시카고 세계박람회에 전구와 전기를 입찰할 회사를 두고 에디슨과 웨스팅하우스의 치열한 경쟁을 다루고 있다. 에디슨의 직류와 웨스팅하우스의 교류는 각각 장점도 있지만, 단점도 갖고 있다. 언론플레이를 매우 잘하는 에디슨은 교류의 단점을 단적으로 보여주기 위해 동물 실험을 하게 된다.

생명을 빼앗는 장비를 만들 생각이 없다는 에디슨은 동물실험때 만난 인물에게 전기처형장치 제안을 받는다. 처음에는 반대를 하지만, 그눔의 돈이 문제다. 결국 승낙을 한다. 대신 자신이 전기의자 개발에 조언을 했다는 사실을 철저히 숨기고, 그저 웨스팅하우스의 교류는 사람을 죽이는 전류라며 언론플레이를 한다. 무덤까지 갖고 갈 비밀이 될 줄 알았으나 에디슨의 편지를 차마 불태울 수 없었고, 결국 그의 편지는 웨스팅하우스가 접수하게 된다. 이래서 거짓은 진실을 이길 수 없다고 하나보다.

웨스팅하우스는 비즈니스만 잘할뿐 과학적인 지식은 1도 없지만, 그를 따르는 사람들로 인해 에디슨과 맞서게 된다. 하지만 한순간의 실수로 교류를 담당했던 직원이 감전사고를 당하자, 웨스팅하우스는 전류 산업을 포기하려 한다. 에디슨쪽의 인수합병제안을 처음에는 받아들이지만, 마지막에 거절을 하고 전류전쟁을 멈추지 않는다.

이때 등장하는 인물이 바로 테슬라다. 사실 그는 에디슨 회사의 직원이었다. 천재는 천재인데 이민자에 돈없는 신세였기에 에디슨 밑에서 직원으로 일을 하게 된다. 하지만 에디슨과 가는 길이 다름을 알게 된 후 회사를 나와 창업을 하지만, 이또한 성공하지 못한다. 1891년 5월 20일 테슬라는 컬럼비아 대학에서 교류 시스템만 있으면 에디슨의 3분의1 단가로 운용이 가능하다는 발표를 하지만, 사람들은 그의 말을 믿지 않는다. 왜나하면 시제품이라도 있어야 하는데, 테슬라의 머리 속에서만 존재하기 때문이다. 비즈니스 천재답게 이를 놓치지 않은 웨스팅하우스는 테슬라에게 1마력당 2,5달러라는 엄청난 금액을 제시하며 그를 스카웃한다.

애플의 창업주인 스티브 잡스처럼 에디슨도 그가 만든 회사에서 쫓겨난다. 그의 비서인 인슬이 부사장이 되고, 회사는 에디슨 일렉트릭에서 에디슨 제너럴 일렉트릭이 된다. 시카고 세계박람회 입찰을 두고, 인슬은 자신들이 만든 제품을 선보이면 PT를 하지만, 웨스팅하우스는 입찰액을 적은 종이 한장만 줄 뿐이다. 이거 하나만 봐도, 누가 입찰에 성공했는지 알 것이다. 교류로 운영을 하면 단가가 직류에 비해 1/3이라고 했으니, 돈에서 이미 승부는 정해졌다.

시카고 세계박람회와 전기의자 사형 장면을 교차편집을 했던데, 무슨 의미일까? 빛과 어둠, 작용과 반작용. 전기는 인류에게 도움을 주지만, 한편으로는 인간을 해치는 무기가 될 수도 있음을 보여주는 것일까 싶다. 전류전쟁에서 패한 에디슨은 활동사진으로 특허를 취득하고 영화라는 새로운 산업을 만들어 냈다. 테슬라와 웨스팅하우스는 최대 규모의 발전소를 나이아가라 폭포에 지었다. 탁월한 재능으로도 수익을 유지 못한 테슬라는 빚에 시달리다 뉴요커 호텔 3327호실에서 혼자 사망했다.

전기 자동차 테슬라가 아니고, 테라와 진로의 테슬라도 아니고, 영화를 보고 나니 테슬라라는 인물에 대해 더 궁금해졌다. 검색해 보니, 영화 테슬라가 작년 10월에 개봉을 했단다. 현재 넷플릭스에는 없고 시즌(유료 5,000원)에는 있다. 우선 찜만 해놓고, 좀 더 기다리면 넷플에서도 볼 수 있지 않을까 싶다.

728×90

반응형

에디슨의 커런트워 다시 보기

영화 커런트 워(Current War)가 국내에도 상영된 사실은 다 알고계실 것이고요. 17만명 정도가 박스 오피스에서 티켓을 끊고 보았다니 하니 흥행이라고 보기는 어렵습니다. 배우들은 화려했습니다.

마블 시리즈에서 나온 배우들이 다수 나왔습니다. 이 영화는 에디슨의 추악한 면을 보여주었지만

자세히 보면 에디슨의 애틋한 부분도 군데 군데 녹아나 있습니다.

영화는 1880년부터 에디슨이 영사기로 관심을 돌리는 1890년대 후반까지 약 15년을 다루면서도

집중적으로 조명하는 부분은 1888년에 1890년 사이의 전류전쟁이 극에 치달은 순간까지입니다..

워낙 긴 시간을 짧게 다루다보니 당시 미국의 산업상황이나 에디슨에 대하여 잘 모르면 이해가 어렵습니다.

뉴욕시 의원들 대상 전구시연

영화의 시작은 1880년 겨울입니다. 신사들이 에디슨의 연구소를 방문합니다. 에디슨이 전구를

쫘악 보여주는 장면입니다. 여기 방문하는 사람들은 뉴욕시 의회와 공무원들입니다. 에디슨이 뉴욕에서

전기공사 허가를 받기 위해서 이들을 초청하여 전구를 시연해 보이는 장면입니다. 아시다시피 전구가

상용화되려면 발전소도 있어야 하고 전기선로도 깔아야 합니다. 엄청난 작업이었죠. 에디슨은 전구라는 새로운 조명을 위하여 발전기, 전기선로, 전기 차단기, 전기 선, 전봇대, 전기 계량기 이런 것을 다 발명했거든요.

좌우간 전구로 도시를 밝히기 위해서는 도시에 전기 선로 공사를 해야 하고 그것은 뉴욕시의 허가를 받아야 했습니다. 당시 뉴욕뿐만 아니라 전 세계의 조명시장은 가스등입니다. 가스등은 등불 하나하나를 사람이 불을 켜고 다녀야 했습니다. 뉴욕 시 의회는 가스등 사업자와 유착해서 전기 공사허가를 안 내주려고 했거든요.

이 장면은 그것을 설득하고 로비하는 장면인데요. 굉장히 짧게 넘어갑니다.

1882년 태슬라, 파리에서 에디슨 전기회사 직원으로 근무

테슬라는 82년부터 파리에서 에디슨 전기회사의 직원으로 근무하면서 모터와 발전기 등에 관해서 배웁니다. 당시에는 전기공학이 없었습니다. 배울 수 있는 곳이라고는 현장뿐이었습니다. 아직 학문체계가 잡히지 않았으니 엔지니어들이 실험을 통해 반복작업하면서 경험을 쌓는 것 외에는 별 방법이 없던 시절입니다. 테슬라는 이곳에서 일하면서 교류모터 구상을 합니다. 투자가도 찾아보지만 아무도 나서질 않습니다. 에디슨 회사의 직원들도 별로 관심이 없습니다. 이제 갓 전기조명 사업을 시작했고 적자투성이인데 교류로 바꾸자고 하면 받아들이지 않는 게 정상입니다. 또 한편으로는 테슬라의 수준이 너무 높아 이해하지 못하는 면도 있었습니다. 이 시기는 호롱불켜고 촛불로 밤을 밝히던 시절입니다. 뉴욕의 최고 회사, 갑부 천명 정도만 전구로 밤을 밝히던 때였습니다. 이것도 뉴욕이야기고 다른 도시는 전기같은 것은 먼나라 이야기였습니다. 테슬라는 파리에서 일하면서 에디슨의 오른팔 격인 엔지니어 배철러의 눈에 듭니다. 베철러가 먼저 미국으로 가고 테슬라를 부릅니다. 84년 봄 테슬라는 뉴욕에 도착합니다.

1884년 테슬라, 뉴욕의 에디슨 회사에 취직

처음에는 베철러 밑에서 잠시 일했는데 솜씨가 좋아 금방 에디슨이 자신의 연구소로 데려갑니다. 그러나 테슬라는 6개월 정도 일하고 사표쓰고 나갑니다. 에디슨과 테슬라 두 사람에 관하여 고증을 거친 전기를 읽어 보면 그다지 상세하게 나와 있지 않습니다. 아마도 두 사람의 이야기이니 자료가 없겠지요. 야사에는 에디슨이 테슬라에게 일을 시키고 잘 수행하면 4만 달러 주겠다 했는데 그것을 안 지켜서 테슬라가 나갔다는 이야기가 있습니다. 에디슨은 ‘그것은 미국식 농담’이다라고 말하고 있구요.

그럼 4만 달러가 어느 정도 돈이냐면 지금 돈으로 환산하면 약 백만 달러, 우리돈 10억 정도인데요. 에디슨에게 이 돈이 어느 정도가치냐를 보아야 합니다. 당시 에디슨은 기업을 여러 개 설립하면서 자신의 거의 모든 돈을 벤처에 투자한 상태였습니다. 그 기업 중 일부가 83년부터 수익을 내기 시작하는 상황이었습니다. 즉 돈이 진짜로 별로 없었습니다. 그리고 당시 4만 달러는 웬만한 큰 공장이나 건물 하나를 인수할 정도의 가격이었습니다. 또 다른 관점은 테슬라가 4만 달러 정도의 가치를 했느냐 문제인데요. 우리가 상식적으로 판단해 보면 직원에게 4만 달러 보너스를 주려면 회사에 공헌한 정도가 최소 2배 정도는 되야 하지 않을까요. 이런 관점에서 보면 테슬라가 4만 달러를 받을 정도의 공헌을 한 것은 아닌 것으로 보입니다. 테슬라가 미국식 농담을 이해하지 못한 것에 한표를 던집니다.

테슬라의 에디슨 연구소의 문화 이해 부족

문제가 된 것은 에디슨의 테슬라에 대한 무시로 보입니다. 에디슨은 너 같은 파리잡놈(좀 심하게 표현하자면요)이 뭐가 대단하냐, 이런 식이었거든요. 테슬라는 나름 천재인데 엄청 화가 난 건지요. 에디슨 입장에서 보면 그의 밑에는 유능한 인재가 있었습니다. 예를 들면 프란시스 업톤은 박사가 정말 희귀한 시절에 독일유학을 마치고 프린스턴 대학 박사까지 한 사람이었습니다. 에디슨은 업톤을 무지 아꼈습니다. 업톤은 수학이 뛰어난 사람이었습니다. 에디슨은 그에게 많은 것을 의지했습니다. 그런 직원들이 에디슨 밑에 여럿 있었습니다. 이 업톤의 월급이 주급 15달러 였습니다. 이 금액은 당시 대졸 출신으로는 매우 매우 박봉이었습니다. 그런데도 업톤은 에디슨 옆을 떠나지 않습니다. 에디슨은 업톤이 성과를 내자 곧 자신이 가진 주식을 떼서 성과금으로 주었습니다. 에디슨이 업톤에게 주식을 줄 때도 주식으로 받을래 아니면 연봉 인상으로 받을래 선택하라고 했습니다. 업톤은 고민하다가 주식으로 받았습니다. 주식을 받을 때 주당 200달러 정도였는데 전구발명이 성공하자 주당 4,500달러로 뛰었습니다. 이런 식으로 에디슨은 월급은 박하게 주고 유능한 직원들에게 성과를 확실히 보상했습니다. 이런 저런 상황을 고려해 보면 테슬라가 조직문화를 이해하지 못한 것으로 보입니다. 테슬라는 사표이후 완전히 에디슨의 시야에서 사라집니다.

1888년 테슬라와 웨스팅하우스의 만남

웨스팅하우스는 철도산업에서 부를 축적한 기업가입니다. 86년경 전구사업에 후발자로 뛰어듭니다. 에디슨이 이걸 그냥 놔둘리 없습니다. 특허소송을 제기합니다. 에디슨이 특허소송을 제기하기 시작한 시점은 85년부터입니다. 이미 이 당시에 10개 정도의 기업이 전구사업을 하고 있었습니다. 에디슨은 모든 전구기업을 대상으로 싸잡아 소송을 겁니다. 이 특허소송은 지금으로 치자면 삼성과 애플 급의 거대한 소송이었습니다. 시간도 10년 이상 걸렸습니다. 소송이 진행되는 동안 폐업하는 기업도 있었습니다. 소송이 에디슨의 승리로 끝나자 공장문을 닫는 기업이 여러개 생겨났습니다. 영화에는 웨스팅하우스가 점잖게 나오지만 이 분도 만만찮은 사람입니다. 당시 미국 전기업계는 좁습니다. 시기, 질투, 음모 등이 난무합니다. 게다가 특허소송을 붙게 되면 모든 추악한 방법이 다 동원됩니다. 웨스팅하우스는 소송을 담당하는 로펌을 구합니다. 그 로펌에서 에디슨의 약점이라면 뭐든지 찾아다니기 시작합니다. 그러다가 88년 테슬라를 만납니다. 테슬라가 에디슨에게 감정이 많음을 알고 ‘복수하자’ 이런식으로 꼬드깁니다. 물론 돈도 줍니다.

전구에서 전류 전쟁으로

웨스팅하우스는는 테슬라에게 에디슨의 전구를 피해갈 수 있는 기술을 개발해 달라고 합니다. 테슬라는 ‘전구는 해 봤자 안된다’ 이러면서 교류모터를 제안합니다. 이렇게 해서 전류전쟁이 본격화됩니다. 이 장면은 오늘날 기업의 기술경쟁에서 의미하는 바가 큽니다. 모든 기술을 혼자 가질 수 없습니다. 결국 웨스팅하우스는 전구전쟁의 위기를 전류전쟁으로 확대시킵니다. 그런 다음 전류 패권을 잡습니다. 다음 순서는 전류패권과 전구패권을 가지고 서로 거래하는 겁니다. 결국 두 기업은 ‘특허권 상호 사용 허락’으로 마무리합니다. 이 소송과 전류전쟁으로 미국의 전기산업은 ‘GE 1강, 웨스팅하우스 1중, 나머지 기타’ 이렇게 재편되었습니다. 영화는 너무나 많은 사건을 압축해서 보여주고 앵글은 에디슨의 전기 사형, 동물실험에만 초점을 두고 있어서 맥락이 끊어지는 것 같아 아쉬운 면이 있습니다.

참고

4차 산업혁명시대의 에디슨 다시 보기(https://brunch.co.kr/@ipnomics/3)

초보기업가 에디슨(https://brunch.co.kr/@ipnomics/12)

So you have finished reading the 커런트 워 다시 보기 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more:

See also  Top 14 써주세요 대출 후기 Top 41 Best Answers

Leave a Comment